Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Netkorzo Online Kft. (2081 Piliscsaba, Béla király útja 87.; Asz: 22774963-2-13; Cg. 13-09-139270) által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető Fejlesztési Térkép használatára vonatkozó feltételeket. A Netkorzo Online Kft. (a továbbiakban: SZOLGÁLTATÓ) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a SZOLGÁLTATÓ rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást az online szolgáltatásként bérelhető Fejlesztési Térkép felülete és a SZOLGÁLTATÓ által küldött elektronikus levél tartalmazhatja.

 

A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, a SZOLGÁLTATÓ azt nem iktatja, így később nem hozzáférhető. A SZOLGÁLTATÓ rögzíti az ÁSZF tartalmát és módosítást követően archiválja a hatálytalanná vált ÁSZF-eket, amelyek később is elérhetők a Felhasználók számára. Az ÁSZF archivált verziói itt érhetők el: https://www.fejlesztesiterkep.hu/setting/aszf. A szerződés nyelve magyar.

 

 1. Szerződés tárgya

SZOLGÁLTATÓ a Felhasználó részére Fejlesztési térkép rendszert biztosít (továbbiakban Fejlesztési térkép), melyen Felhasználó bemutathatja és értékesítheti termékeit.

 

A SZOLGÁLTATÓ által működtetett online Fejlesztési térkép felhasználási joga azon jogi- és cselekvőképes személyek és gazdálkodó szervezetek számára érhetőek el, akik regisztrálnak a SZOLGÁLTATÓ weboldalán. A regisztrációval vagy a Megrendelő lap kitöltésével a Felhasználó elismeri, hogy

 

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
 • gazdálkodó szervezet képviselője;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

 

A regisztráció vagy a Megrendelő lap kitöltése folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A SZOLGÁLTATÓ, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve a SZOLGÁLTATÓ online felhasználásából kizárni.

 

2. Szerződés időtartama

Felek a szerződést határozatlan időre kötik, de minimum a Felhasználó által az előfizetés megrendelésekor választott előfizetői csomag időtartamára.

 

3. Díjak

3.1. Díjak és a fizetés módja

A SZOLGÁLTATÁS díja két részből tevődik össze:

 • Egyszeri beállítási és licenc díj
 • Éves szolgáltatási díj

Amennyiben Felhasználó a weboldalon az erre kialakított menüpont segítségével, a Megrendelő lap kitöltésével jelzi előfizetési szándékát és ezzel megrendeli a szolgáltatást, úgy SZOLGÁLTATÓ a kiválasztott díjcsomag alapján díjbekérőt küld ki a Felhasználó által megadott email címre.

 

Megrendelés esetén a felhasználási díjat Felhasználó előre fizeti SZOLGÁLTATÓ számára. A befizetett összeget SZOLGÁLTATÓ tartja nyilván és Felhasználó számára előfizetési konstrukciójától függően biztosítja a rendszer használatát.

 

A fizetés banki átutalással történhet. A már befizetett előfizetési díjak SZOLGÁLTATÓ által nem visszatéríthetőek.

 

A fizetés kiegyenlítését (jóváírását) követő 5 munkanapon belül SZOLGÁLTATÓ az előfizetésről elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el, majd a díjcsomagban meghatározott időtartamra és feltételekkel jóváhagyja az előfizetést, ezzel aktiválja Fejlesztési térképet és emailben kiküldi az adminisztráció felületre való belépéshez szükséges adatokat. Az éles előfizetői időszak kezdete a belépési adatok kiküldésének napja.

 

Amennyiben SZOLGÁLTATÓ az igényelt szolgáltatás létesítésére a banki jóváírást követő 15 napon belül technikai okok miatt nem képes, úgy erről Felhasználót írásban tájékoztatja. Az előfizetői csomagok, melyek a szolgáltatás időtartamát, díját, a használható Fejlesztési térkép funkciókat határozzák meg, SZOLGÁLTATÓ honlapján tekinthetők meg. SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot a szolgáltatás díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.

 

Banki átutalás esetén SZOLGÁLTATÓ a Felhasználó számára az érvényes előfizetési időszakának lejárta előtt 8 nappal díjbekérőt állít ki a soron következő időszakról az aktuális előfizetési konstrukció alapján, mely díjbekérőt a Felhasználó által megadott email címre küld ki. Ezen díjbekérő által meghatározott összeget Felhasználó 8 napon belül köteles SZOLGÁLTATÓ bankszámlájára átutalni. SZOLGÁLTATÓ az összeg kiegyenlítését követő 5 munkanapon belül elektronikus számlát állít ki Felhasználó részére, melyet a Felhasználó által megadott email címre küld el.

 

A rendszeres nettó bérleti díj az előfizetői konstrukció alapján kerül kiszámításra (az alábbiak szerint). Felhasználó a befizetést Forintban végzi SZOLGÁLTATÓ számlájára. SZOLGÁLTATÓ a szolgáltatás üzemeltetése során az árakat normál, rendeltetésszerű felhasználás mellett tudja biztosítani. Normál, rendeltetésszerű felhasználás alatt érti többek között az átlagosan maximum napi 10 000 egyedi oldallátogatást

 

SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot, hogy a szolgáltatást részben, vagy teljes egészében korlátozza, amennyiben Megrendelő nem fizette be az esedékes bérleti díjakat. SZOLGÁLTATÓ bérleti díjak a fizetési késedelem miatti felfüggesztés alatti időszakra is fizetendőek.

 

3.2. Előfizetői csomagok

A pontos előfizetői csomagok és a bennük szereplő funkciók és korlátozások listája megtekinthető a https://fejlesztesiterkep.hu/arak címen. SZOLGÁLTATÓ fenntartja a jogot ezen funkciók és korlátozások egyoldalú módosítására.

 

4. SZOLGÁLTATÓ kötelezettségei

SZOLGÁLTATÓ Felhasználó számára biztosítja jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott Fejlesztési térkép felhasználási jogát.

 

Amennyiben SZOLGÁLTATÓ Felhasználónak gondatlanul kárt okoz - figyelemmel jelen szolgáltatás jellegére - SZOLGÁLTATÓ felelőssége, hogy amennyiben Felhasználó az elvárható gondossággal járt el (például, de nem kimerítően: megfelelő folyamatos adatmentésről gondoskodott, a rendszer-hozzáférési jogosultságokat megfelelően szabályozta, bekövetkezett kár esetén elvárható gondossággal járt el a kárenyhítés során), úgy SZOLGÁLTATÓ köteles az eredeti állapot visszaállításához, továbbá a kárenyhítéshez szakmai támogatást adni, amelyért díjazást nem számíthat fel.

 

Amennyiben Felhasználó késedelmes információszolgáltatása, vagy más okok miatt SZOLGÁLTATÓ - saját befolyásán kívül eső körülmény következtében - az Általános Szerződési Feltételekben vállalt rendelkezésre-állást, nem tudja tartani, SZOLGÁLTATÓ köteles erről haladéktalanul tájékoztatni Felhasználót.

 

SZOLGÁLTATÓ köteles haladéktalanul értesíteni Felhasználót a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség SZOLGÁLTATÓ-et terheli.

 

SZOLGÁLTATÓ a program nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. SZOLGÁLTATÓ szintén nem felel az esetlegesen elmaradt haszonért.

 

SZOLGÁLTATÓ jogosult jogellenes, illetve nem megfelelő használat észlelése esetén a szolgáltatásokat részben vagy egészben korlátozni, illetve a Felhasználó egyidejű értesítése mellett a szolgáltatást felfüggeszteni vagy megszüntetni.

 

SZOLGÁLTATÓ jogosult törvénybe vagy egyéb jogszabályba ütköző tevékenység, vagy annak gyanújának észlelése esetén az adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett a Felhasználó által kezelt adatokhoz hozzáférni, károkozás megelőzése érdekében azokat felhasználni.

 

Teljesítés során SZOLGÁLTATÓ alvállalkozót vehet igénybe. Alvállalkozó bevonásának feltételei:

 

Alvállalkozó teljesítéséért mind minőségi követelmények, mind határidők tekintetében úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el;

SZOLGÁLTATÓ gondoskodik róla, hogy alvállalkozója SZOLGÁLTATÓ által vállalt üzleti titoktartásnak megfelelően tevékenykedik.

Jelen szerződés teljesítése során SZOLGÁLTATÓ-nak nem feladata Felhasználó hibás adatrögzítésének feltárása és javítása, illetve az ebből eredő hibakeresés és javítás.

 

5. Felhasználó kötelezettségei

Felhasználó köteles SZOLGÁLTATÓ szerződésszerű teljesítését elfogadni és a teljesítésért járó díjat SZOLGÁLTATÓ-nak megfizetni. Felhasználó köteles jelen szolgáltatás teljesítéséhez szükséges közreműködést SZOLGÁLTATÓ részére biztosítani.

 

Felhasználóhoz tartozó Fejlesztési térképben megtalálható projektek kezelése, felrögzítése, adminisztrálása minden esetben Felhasználó feladata. SZOLGÁLTATÓ a Felhasználó regisztrált Fejlesztési térképében zajló kommunikációs és egyéb folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a látogatóval.. A Fejlesztési térképen található információk valódiságával kapcsolatban kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. A Felhasználó tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Felhasználó és a Fejlesztési térkép látogatója, illetve Felhasználó és az adott szakhatóság között zajlik.

 

Felhasználó köteles minden, a Fejlesztési térkép üzemeltetéssel kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, kommunikációs és egyéb tevékenységek ) eleget tenni, valamint a céges adataiban történő esetleges változásokat SZOLGÁLTATÓ felé 5 munkanapon belül jelezni. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén SZOLGÁLTATÓ-nak a hiányosságok pótlásáig jogában áll a szolgáltatás publikus, a látogatók által elérhető részének felfüggesztésére.

 

Felhasználó kijelenti, hogy tisztában van az Internetes levélküldés szabályaival. SZOLGÁLTATÓ nem felelős a szolgáltatás használata során előállított adatforgalom tartalmáért. SZOLGÁLTATÓ jogosult a szolgáltatás teljes, vagy részleges korlátozására amennyiben Felhasználó a szoftver használatával harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sérti.

 

Felhasználó elfogadja, hogy a Facebook Messenger platformon keresztül működő chatbot szolgáltatás működését a Facebook határozza meg és a működés keretein (technikai paramétereken, felhasználási szabályokon, stb.) egyoldalúan bármikor változtathat. Ha a Facebook által történt változtatás következtében a Fejlesztési térkép chatbot szolgáltatása ideiglenesen, vagy véglegesen működésképtelen lesz, az a SZOLGÁLTATÓNAK nem felróható. A SZOLGÁLTTÓ nem tartozikFelelősséggel, vagy bármilyen díj visszatérítésével sem egészben, sem részben ilyen esetben.

 

Felhasználó jelszavának biztonságos tárolásáért, illetve az ebből eredő károkért SZOLGÁLTATÓ semmilyen felelősséget nem vállal.

Karbantartási célból SZOLGÁLTATÓ üzemeltető személyzete jogosult Felhasználó Fejlesztési térképébe bejelentkezni.

Felhasználó a SZOLGÁLTATÓ által nyújtott szolgáltatásokat harmadik személyre SZOLGÁLTATÓ kifejezett hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át, a SZOLGÁLTATÓ kifejezett hozzájárulása nélküli átruházás semmis.

 

A Felhasználó a szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe, és elfogadja, hogy a SZOLGÁLTATÓ az igénybevétellel felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért felelősséggel nem tartozik. A SZOLGÁLTATÓ kizárja a felelősségét a közvetett károk tekintetében, így különösen elmaradt haszon, adatvesztés, „jóhírnév” csökkenése tekintetében.

 

A Felhasználó által saját Felhasználói térképének látogatói felé tanúsított magatartásért a SZOLGÁLTATÓ felelősséget nem vállal, ugyanakkor együttműködik a hatóságokkal az esetleges jogsértések felderítésében.

 

6. Hardware és Szoftver feltételek bemutatása

A Fejlesztési térkép SaaS (Software as a Service / Szolgáltatásként bérelt szoftver) web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szoftver szolgáltatás.

SZOLGÁLTATÓ a Fejlesztési térképet az általa biztosított szervereken üzemelteti. A szolgáltatás Felhasználó által biztosított, nem SZOLGÁLTATÓ tulajdonát képező szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség.

 

Bejelentkezés feltételei a következők:

 

Szélessávú Internet kapcsolat;

Internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;

Aktív felhasználó név és jelszó ismerete;

Bejelentkezésnél használt felhasználó névvel és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.

Munkavégzés feltételei a következők:

 

Bejelentkezés feltételei teljesülnek;

Felhasználó befizette az aktuális szolgáltatási díjakat, SZOLGÁLTATÓ felé lejárt tartozása nincs.

Támogatott böngészők, és azok verziói:

 

Mozilla Firefox legfrissebb verzió

Google Chrome legfrissebb verzió

Microsoft Edge 21+

Apple Safari legfrissebb verzió

Amennyiben a felhasználó az előbbiekben felsorolt böngészők verzióinál korábbiban tapasztal hibát, úgy azt a SZOLGÁLTATÓ nem köteles javítani. A hiba megoldására a böngésző verziójának frissítése javasolt.

 

7. Rendelkezésre állás

SZOLGÁLTATÓ garantálja, az általa szolgáltatott szoftver a 0-24 órás szolgáltatási szintet évi 99,9%-os rendelkezésre állással teljesíti. Ez maximálisan évi 8,76 óra leállási lehetőséget biztosít a SZOLGÁLTATÓ szolgáltatása számára, előre tervezett és bejelentett karbantartási időkkel és egyéb problémákkal együtt. Amennyiben a SZOLGÁLTATÓ nem teljesíti a 99,9%-os rendelkezésre állási szintet, úgy minden további perc kiesésért cserébe 10 perc ingyenes szolgáltatás hosszabbítást ad cserébe.

 

8. Ügyfélszolgálat

Felhasználó és SZOLGÁLTATÓ közötti kapcsolattartás módja írásban történik, az info@fejlesztesiterkep.hu cím és a Felhasználó regisztrációja során megadott vagy az adminisztrációs felületen beállított e-mail cím között.

 

Hibajelentésre az info@fejlesztesiterkep.hu címre küldött elektronikus levél használható. Hibabejelentés esetén a levélnek tartalmaznia kell a hiba előfordulása alkalmával használt operációs rendszert, annak verziószámát, esetleges frissítéseinek adatait, a böngésző nevét és pontos verziószámát, a hiba előidézésének idejét, az addig tett lépéseket, valamint hogy a hiba mely URL címen tekinthető meg. Amennyiben szolgáltatás hibakódot is kiírt, az is szerepeljen a levélben.

 

SZOLGÁLTATÓ vállalja, hogy a következő feltételekkel a válaszidőket mindenkor betartja. A válaszidő onnantól számítandó, hogy azt a SZOLGÁLTATÓ iktatta, de legkésőbb a feladást követő első munkanapon 9:00-tól. A válaszidő azt az időt tartalmazza, míg a bejelentett hibára az ügyfélszolgálat visszajelzést ad, és megkezdi a hibaelhárítást. A hibaelhárítás ideje ezen válaszidőbe nem számít bele.

 

Probléma súlya

Válaszidő

Meghatározás

1 (Nagyon fontos)

4 óra

Fejlesztési térképben valamely alap funkció nem működik, emiatt a látogató hibába ütközik

2 (Fontos)

16 óra

Valamely Fejlesztési térkép extra funkció nem működik, és ez a látogatók számára is gondot jelent

3 (Általános)

5 nap

Valamely külső szolgáltatás felhasználók által nem látható Fejlesztési térkép Funkció nem működik, mely a külső felhasználók számára a Fejlesztési térkép használatát nem akadályozza

 

9. Vis maior

Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, embargó stb.

 

10. Szerződés megszűnésének esetei

Felhasználó jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja külön indoklás nélkül. A felmondás kizárólag írásban történhet.

 

A felmondás után a Fejlesztési térkép az előre kifizetett időszakig üzemel, majd inaktívvá válik. Az inaktívvá válás után 90 nappal a Fejlesztési térkép minden adata törlődik. Felhasználó külön díjazás ellenében kérheti 90 napig adatainak megőrzését. Ebben az esetben a Fejlesztési térkép visszaállítás után a régi adatokkal és minden beállítással újra használható, a régen feltöltött projektek és módosítások nem vesznek el. Így a Felhasználó egy negyedéven belül folytathatja gond nélkül a szolgáltatás használatát. Amennyiben Felhasználó nem kéri külön a Fejlesztési térkép törlését, a személyes adatai szintén elérhetők maradnak Szolgáltató rendszerében, Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul.

 

SZOLGÁLTATÓ azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést az alábbi esetekben:

 

 • Felhasználó az esedékes szolgáltatási-díjfizetési kötelezettségével 30 napot meghaladóan késedelembe esik;
 • 60 napot meghaladó vis maior esete.

Szerződés rendkívüli felmondása kizárólag írásban - a szerződésszegő félnek címzett ajánlott, tértivevényes levél útján vagy a regisztráció során megadott emailcímre küldött emailben - történhet.

 

SZOLGÁLTATÓ jogosult Felhasználó Fejlesztési térképének működését előzetes jelzés nélkül, azonnal felfüggeszteni, majd a felfüggesztést kiváltó ok további fennállása esetén a Fejlesztési térképet törölni az alábbi indokokkal:

 

 • Felhasználó Fejlesztési térképében törvénybe, jogszabályba ütköző információkat, adtokat tüntet fel.
 • Számlatartozás fennállása esetén.
 • Felhasználó Fejlesztési térképe felületén nem valós adatokat jelenít meg.
 • Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése esetén.
 • Kártékony programkód használata esetén.
 • Tömeges - az adminisztrációs felületén Felhasználó által felrögzített személyeknek szóló - kéretlen e-mail levelek (SPAM) kiküldése esetén.
 • Bármilyen, a SZOLGÁLTATÓ vagy a szolgáltatás jó hírnevét rontó tartalom megjelenítése esetén.
 • Bármilyen, a SZOLGÁLTATÓ vagy a szolgáltatás konkurens termékének, szolgáltatásának megjelenítése, reklámozása esetén.

Amennyiben SZOLGÁLTATÓ a fenti okokból kifolyólag Felhasználó Fejlesztési térképét törli, úgy Felhasználó kártérítésre, előfizetési díj visszatérítésre nem jogosult, Fejlesztési térképe tartalmát SZOLGÁLTATÓ-tól nem követelheti.

 

Felhasználó rendkívüli felmondással élhet,

 

 • ha SZOLGÁLTATÓ anélkül, hogy erre jogosult lenne, megszünteti vagy felfüggeszti a szolgáltatást vagy
 • indokolatlanul, a piaci és gazdasági körülményekkel nem magyarázható mértékben árat emel.

Ebben az esetben Felhasználó az aktuális előfizetés időarányos díját SZOLGÁLTATÓ-tól követelheti.

 

11. Vitás kérdések rendezése

SZOLGÁLTATÓ-nak és Felhasználónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük jelen szerződés keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden, a szerződés megkötése után felmerülő, a szerződés teljesítését akadályozó körülményről felek kölcsönösen kötelesek egymást a körülmény tudomásukra jutását követően haladéktalanul tájékoztatni. A felek jogviszonyára a magyar jog, a jogvita eldöntésére a hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű bíróság a kizárólagosan illetékes.

 

Kelt: Budapest, 2019. 07. 01.

 

Hatályba lépés dátuma: 2019. 07. 01.

 

 A 2019.07.01-ai keltezésű Általános Szerződési Feltételeket ide kattintva töltheti le!